szantiil

66 tekstów – auto­rem jest szan­tiil.

Nie is­tnieje brak cza­su. Jest tyl­ko czas na coś in­ne­go lub na coś lepszego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2017, 09:59

A kiedy serce cichnie

Życie właśnie ta­kie jest, - w pew­nym mo­men­cie gasną wszys­tkie gwiaz­dy, dni prze­pełnione są tak wiel­kim smut­kiem, że wie­czo­rem niepo­dob­ne jest od­dychać, później życiem kieru­je mod­lit­wa, aby ten, które­go się kocha, wrócił. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2016, 13:20

Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2015, 19:13

Czy stra­ciłam już nadzieję? Nie wiem. Nie wiem czy pot­ra­fię też cze­kać. Ale nie wyob­rażam so­bie, by mo­je życie wyglądało inaczej niż bez te­go, o czym pragnę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 lipca 2015, 15:03

Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 sierpnia 2014, 13:07

Tak pros­tym jest zo­baczyć w oczach miłość, tak łat­wym jej też nie widzieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2014, 22:34

„Posłuchaj. Gdy­by mi się ziemia roz­stąpiła pod no­gami... ro­zumiesz?... Gdy­by mi niebo miało za­walić się na łeb - nie cofnę się, ro­zumiesz?... Za ta­kie szczęście od­dam życie..."

cy­tat z ,,Lal­ki", ale nie mogłam się powstrzymać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2014, 12:43

Lecz, gdy pat­rzysz na mnie mil­cząc, ja też milczę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 maja 2013, 16:53

Kiedy ujął moją rękę, to było jak... To Ty. Wreszcie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 listopada 2012, 17:13

Co ja­kiś czas spoglądasz na te­go ko­goś i wiesz, że jest i będzie tyl­ko On. Że jak­kolwiek nie 
po­toczy się życie, nic te­go nie zmieni. Że na­wet jeśli ta dro­ga będzie najtrudniejszą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2012, 15:40

szantiil

Czasem płaczę. W tramwaju, w autobusie, siedząc na ławce i rozmawiając z Przyjacielem. Ale to nic. Wiem, coraz częściej wiem, że Gwiazdy nie świecą tylko dla Nieba, ale także dla ludzi. Że są małą nadzieją i idą w parze z wiarą. Lubię czerwone tulipany. I potrafię naprawdę mocno kochać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szantiil

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

16 października 2017, 13:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje brak cza­su. [...] 

16 października 2017, 09:59szantiil do­dał no­wy tek­st Nie is­tnieje brak cza­su. [...] 

12 sierpnia 2016, 17:5622luty sko­men­to­wał tek­st A kiedy ser­ce cichnie

3 sierpnia 2015, 19:47Irracja sko­men­to­wał tek­st Po ja­kimś cza­sie przes­tałam [...]

3 sierpnia 2015, 19:13szantiil do­dał no­wy tek­st Po ja­kimś cza­sie przes­tałam [...]

3 lipca 2015, 15:03szantiil do­dał no­wy tek­st Czy stra­ciłam już nadzieję? [...]

14 sierpnia 2014, 21:36JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Dopiero kiedy przej­dziesz przez [...]

14 sierpnia 2014, 13:07szantiil do­dał no­wy tek­st Dopiero kiedy przej­dziesz przez [...]